lnwshop logo

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง

แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง
หมวดหมู่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 ส.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงวัฒนธรรม 
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 
- แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 
เลือกตามตำแหน่งที่สอบ 
ตำแหน่ง 
นักวิชาการวัฒนธรรม 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
บุคลากร 
นักวิชาการพัสดุ 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
นักประชาสัมพันธ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 


ตัวอย่างแนวข้อสอบ 

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
1. “ องค์กรการค้าโลก ” WTO มุ่งหวังให้ประเทศสมาชิกยึดมั่นในฐานะการใด 
ตอบ การค้าเสรี และไม่กีดกันทางการค้า 
2. ค่านิยมของสังคมไทย ที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนา ด้านใด 
ตอบ ความกตัญญูกตเวที 
3. คำพูดที่ติดปากคนไทยว่า “ไม่เป็นไร” สะท้อนถึงอุปนิสัยใจคอของคนไทยในด้านใด 
ตอบ รู้จักให้อภัย 
4. การสละที่นั่งให้พระสงฆ์บนรถประจำทาง ถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมในด้านใด 
ตอบ อาสนทาน 
5. “แม่คะนิ้ง” ที่พบตามกิ่งไม้ และยอดหญ้าในช่วงฤดูหนาวในเขตอุทยานแห่งชาติภูกะดึง จังหวัดเลย 
หมายถึงอะไร 
ตอบ น้ำค้างแข็ง 
6. วัฒนธรรมทางสังคมที่เกี่ยวกับมารยาทการพูดตรงกับวัฒนธรรมประเภทใด 
ตอบ สหธรรม 
7. สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้เรียกว่าอย่างไร 
ตอบ อริยสัจ 4 
8. การบำเพ็ญบารมีขั้นสูงสุดของพระเวสสันดร ที่เรียกว่า “ปรมัตถบารมี” หมายถึง 
ตอบ ยอมยกพระมเหสี พระโอรส และพระธิดา ให้ผู้อื่น 
9. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มีทั้งหมดกี่มาตรา 
ตอบ 309 มาตรา 
10. รัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ 2550 ฉบับปัจจุบันได้แก่ 
ตอบ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา 
11. สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย จะระบุไว้ในกฎหมายใด 
ตอบ รัฐธรรมนูญ 
12. ความเสมอภาคของประชาชนตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ คือข้อใด 
ตอบ ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย 
13. ท่านมีความรู้สึกต่อวัยรุ่นที่ชอบเล่นการพนันบอลอย่างไร 
ตอบ น่าเป็นห่วงที่กำลังก้าวสู่ทางเสื่อมมากขึ้น 
14. การพัฒนาประเทศภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไม่สามารถทำให้ประเทศแข่งขันกับนานาประเทศได้ ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไร 
ตอบ ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นกระบวนการเรียนรู้ ไม่ใช่การลอกเลียนแบบ 
15. การทำโพล (Poll) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นการสอบถามความคิดเห็นของคนกลุ่มใด 
ตอบ กลุ่มตัวอย่างที่เลือกจากประชาชน 
16. ระบบขนส่งมวลชนที่สามารถลดมลภาวะ ได้มากที่สุดคือข้อใด 
ตอบ รถไฟฟ้าใต้ดิน 
17. กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล ใช้หลักปกครองแบบใด 
ตอบ กระจายอำนาจ 
18. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 หมู่บ้าน ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละกี่คน 
ตอบ 3 คน 
19. ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งอธิบดี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้รองอธิบดี (ถ้ามี) เป็นผู้ ... 
ตอบ รักษาราชการแทน 
20. ข้าราชการพลเรือน มีอายุต่ำสุด 
ตอบ 18 ปี 
21. โทษต่ำสุดทางวินัยของข้าราชการพลเรือน 
ตอบ ภาคทัณฑ์ 
22. หน่วยงานใดไม่มี อ.ก.พ. 
ตอบ กอง 
23. กรณีใดต่อไปนี้ไม่สิทธิ์สมัครสอบ 
ตอบ เคยทุจริตในการสอบ 
24. กรณีใดถือว่าเป็นการลดขั้นตอนการปฏิบัติ ตามกฎหมายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
ตอบ การมอบอำนาจ 
25. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
ตอบ กพร. 
26. หน้าที่ของสำนักงานรัฐมนตรี คืออะไร 
ตอบ เกี่ยวกับการเมือง และนโยบาย 
27. GFMIS คืออะไร 
ตอบ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐระบบอิเล็กทรอนิกส์(งบประมาณ) 
28. ประเภทกีฬาที่ไทยได้รับเหรียญทองมากที่สุด 
ตอบ ยกน้ำหนัก 
29. การอุทธรณ์คำสั่งของคณะกรรรมการให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ 
ตอบ คณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ 
30. เจ้าหน้าที่พิจารณาคำสั่งอุทธรณ์ ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน 
ตอบ 30 วัน 
31. นายก อบต. ต้องแถลงต้องแถลงนโยบายต่อสภาภายในกี่วัน 
ตอบ 30 วัน 
32. เงินค่าตอบแทน/เงินเดือน ของประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ให้ตั้งไว้ในหมวดอะไร 
ตอบ ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ 
33. ผู้ที่ทำหน้าที่ ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ 
ตอบ คณะกรรมการจังหวัด 
34. อำนาจหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. อะไร 
ตอบ 2534 
35. การจัดการระเบียบราชการของกระทรวง มีอะไรบ้าง 
ตอบ สำนักงานรัฐมนตรี, สำนักงานปลัดกระทรวง, กรม 
********************************************* 

1. ส่งเป็นไฟล์ PDF ทางอีเมล์ ราคา 399- ได้รับภายใน 24 ชม. 
2. ส่ง EMS หนังสือ + VCD การสอบสัมภาษณ์ ราคา 679- ได้รับภายใน 3 วันทำการ 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม769,064 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด623,523 ครั้ง
เปิดร้าน28 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก