lnwshop logo

สอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ

สอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ
หมวดหมู่ กระทรวงการต่างประเทศ
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 3 ส.ค. 2558
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

ใหม่เอี่ยมรวมแนวข้อสอบพร้อมเฉลย สอบนักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ 

ข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล กระทรวงการต่างประเทศ 
1. การบริหารงานบุคคล (PPM) และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) แตกต่างกันอย่างไร 
(1) PPM เน้นคนเป็นทรัพยากรการผลิต HRM เน้นกระบวนการบริหาร 
(2) PPM เน้นกระบวนการบริหาร HRM เน้นคนตั้งแต่เกิดจนตาย 
(3) PPM เน้นองค์กรปิด HRM เน้นองค์กรเปิด 
(4) PPM เน้นในองค์กรของรัฐ HRM เน้นในองค์การเอกชน 
(5) ถูกทุกข้อ 
,ข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ,แนวข้อสอบกระทรวงต่างประเทศ 
ตอบ 2 ความแตกต่างของการบริหารงานบุคคล (PPM)กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HRM) คือ PPMจะเน้นกระบวนการบริหารตั้งแต่เริ่มรับคนเข้าสู่องค์การจนถึงออกจากองค์การหรือเน้นเฉพาะช่วงที่เข้าทำงาน (Work – Life) แต่ HRMนั้นจะเน้นคนตั้งแต่เกิดจนถึงตาย หรือเป็นการพัฒนาตลอดชีวิต (Long – Life)นั่นเอง 
,สมัครสอบกระทรวงต่างประเทศ,สอบนักทรัพยากรบุคคล 
2. แนวคิดซึ่งเน้นว่ามนุษย์เป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญที่สุดเริ่มขึ้นเมื่อใด (โดยประมาณ) 
(1) ค.ศ. 1800 (2) ค.ศ. 1900 (3) ค.ศ. 1910 
(4) ค.ศ. 1940 (5) ค.ศ. 1970 
จำหน่ายแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ กรมการต่างประเทศ 
ตอบ 5 ในปี ค.ศ. 1970 นั้นแนวความคิดทางการบริหารเริ่มมีแนวโน้มหันไปสนใจในตัวบุคคลว่าเป็นทรัพยากรการผลิตที่สำคัญในแง่ที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อองค์การได้ 

3. แนวคิดด้านการจัดการเกี่ยวกับบุคคลโดยอิงหลักเหตุผลนั้นมีจุดเริ่มต้นเมื่อใด (โดยประมาณ) 
(1) ค.ศ. 1800 (2) ค.ศ. 1900 (3) ค.ศ. 1910 
(4) ค.ศ. 1940 (5) ค.ศ. 1970 
ความรู้เกี่ยวกับกรมการต่างประเทศ ,แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
ตอบ 2 ในปี ค.ศ. 1900นักบริหารได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลโดยอิงหลักเหตุผลซึ่งถือว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดได้ 

4. การปฏิรูประบบราชการไทยมีเหตุผลความจำเป็นอย่างไร 
(1) สังคม เศรษฐกิจประสบปัญหา 
(2) ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก 
(3) ระบบราชการไม่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 
(4) ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ (5) ถูกทุกข้อ 

ตอบ 5 การปฏิรูประบบราชการไทยมีสาเหตุมาจาก1.ขนาดของข้าราชการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 2. มีปัญหาด้านการให้บริการ 3.ความเปลี่ยนแปลงของสังคมเศรษฐกิจโลก 4. ระบบ ราชการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 5. ปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ 

5. ตามทฤษฎีสองปัจจัยแห่งการจูงใจอะไรคือปัจจัยจูงใจ 
(1) ความสำเร็จของงาน (2) ลักษณะงาน (3) เงินเดือน 
(4) ข้อ 1 และ 2 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก 
แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ตอบ 4 ปัจจัยที่สร้างความพึงพอใจในงานหรือปัจจัยจูงใจ(Motivation Factor) ได้แก่ ความสำเร็จของงาน การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความก้าวหน้า ส่วนปัจจัยที่สร้างความไม่พึงพอใจในงานหรือปัจจัยอนามัย (Hygiene Factor) ได้แก่ นโยบาย วิธีการปกครองบังคับบัญชา เงินเดือน การบังคับบัญชาและสภาพการทำงาน 

6. “วินัยในเชิงบวก” ได้แก่ 
(1) การพร่ำสอน (2) การลงโทษ 
(3) การขู่ให้กลัว (4) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก (5) ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ 1การดำเนินการทางวินัยในเชิงบวกจะใช้วิธีการพร่ำสอนและอธิบายโดยมีเป้าหมายเพื่อการแก้ไขและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในสิ่งที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกต้อง และให้เป็นคนสร้างสรรค์ผลงาน รู้จักรับผิดชอบงานมากขึ้น 

7. การออกจากหน่วยงานก่อนเกษียณอายุราชการมีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด 
(1) ประสิทธิภาพ 
(2) การลดขนาดราชการ 
(3) การประหยัด 
(4) การส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ 
(5) ไม่มีข้อใดถูก 

ตอบ 2 การเกษียณก่อนอายุราชการ (Early Retirement)ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการปฏิรูประบบราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับสัดส่วนและลดขนาดกำลังคนภาครัฐให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่มีประสิทธิภาพสูง 

8. ข้อใดเป็นแนวทางการปฏิรูประบบราชการ 
(1) ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ 
(2) ระบบราชการที่ยึดกระบวนการและขั้นตอนเป็นหลัก 
(3) ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าการควบคุม 
(4) ข้อ 1 และ 3 ถูก (5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก 

ตอบ 4 แนวทางการปฏิรูประบบราชการมีดังนี้ 1.ระบบราชการที่เป็นผู้สนับสนุนมากกว่าผู้ควบคุม 2.ระบบราชการที่มีชุมชนเป็นเจ้าของ 3.ระบบราชการที่มุ่งภารกิจมากกว่ากระบวนการและขั้นตอนของระบบ 4.ระบบราชการที่มุ่งเน้นให้เกิดผลงาน 5.ระบบราชการที่มุ่งเน้นลูกค้าหรือผู้รับบริการ 6.ระบบราชการที่มุ่งมองไปสู่อนาคต ฯลฯ 

9. ข้าราชการที่พึงประสงค์ในสังคมยุคใหม่คือข้อใด 
(1) การยอมรับการเปลี่ยนแปลง (2) การมีวิสัยทัศน์ 
(3) การอุทิศตัว (4) ข้อ 1 และ 2 ถูก 
(5) ข้อ 1, 2 และ 3 ถูก 

ตอบ 5 ในสังคมยุคใหม่ข้าราชการต้องมีลักษณะดังนี้ 1.การตรวจซ้ำและตรวจสอบซึ่งกันและกัน 2. มีความรับผิดชอบและตรวจนับได้ 3.การอุทิศตัว 4. การยืนยันความมั่นใจและยอมรับ 5.มีวิธีการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวขององค์การ 6.การมุ่งมองไปข้างหน้าหรือมีวิสัยทัศน์ 7.ยอมรับต่อการเปลี่ยน-แปลงที่เกิดขึ้น 

10. การจะใช้แนวความคิดในการสรรหาแบบใหม่ (New Recruitment)หรือแบบเก่า (Traditional Recruitment) ขึ้นอยู่กับค่านิยมของสังคม (Valueof Social) หมายถึง 
(1) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับบริษัทใด 
(2) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับกระทรวงใด 
(3) ขึ้นอยู่กับว่าในสังคมเขานิยมงานกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
(4) ขึ้นอยู่กับว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง 
(5) ข้อ 2 และ 3 ถูก 

ตอบ 3 การพิจารณาว่าจะใช้การสรรหาแบบใหม่หรือแบบเก่าขึ้นอยู่กับ 1. ค่านิยมของสังคมโดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน 2. ค่านิยมในงานโดยพิจารณาว่าเขานิยมทำงานในกระทรวงใด 3. ระดับตำแหน่งงาน 4.สภาพตลาดแรงงาน โดยพิจารณาว่าในขณะนั้นตลาดแรงงานเป็นของนายจ้างหรือลูกจ้าง 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคค ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- ความรู้ความสามารถทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 1 
- แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร ชุด 2 
- แนวข้อ การวางแผน การจัดทำโครงการ 
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ 
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 
--------------------------------------------------------------------- 
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์ PDF ในราคาชุดละ 399 บาท ได้รับภายใน 24 ชม.หลังโอนเงิน 

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม769,983 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด624,290 ครั้ง
เปิดร้าน28 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก