lnwshop logo

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่าและออกบ่อย

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่าและออกบ่อย
หมวดหมู่ กรมสรรพากร
ราคา 399.00 บาท
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
แก้ไขล่าสุด 29 พ.ค. 2559
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
Scan this!

คู่มือเตรียมสอบกรมสรรพากร ทุกตำแหน่ง แนวข้อสอบจากสนามสอบจริง แนวข้อสอบพร้อมเฉลย เก็งข้อสอบ ข้อสอบเก่าและออกบ่อย 
------------------------------------------------------------------------------------ 

เนื้อหาครบทุกวิชาที่ออกสอบ เลือกตามตำแหน่งที่สมัครสอบ 

1. นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 
-ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร 
-หลักการบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน 
-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 


2. นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ 
-ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร 
-นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร และแหล่งภาษีอากร 
-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 


3. นิติกรปฏิบัติการ 
-ประมวลรัษฎากร 
-หลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
-หลักกฎหมายอาญา 
-พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 
-พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 
-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 

4. นักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 
-ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร 
-ความรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์จุลภาคและเศรษฐศาสตร์มหภาค 
-ความรู้เกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง 
-ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 

5. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
-การจัดแฟ้มข้อมูลและระบบจัดการฐานข้อมูล 
-การประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล 
-การเขียนและอธิบาย การทำงานชุดคำสั่งระบบคอมพิวเตอร์ 
-การติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 
-ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ 
-ชุดคำสั่งสำเร็จรูป 
-ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง 
-การวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุ (Objec oriented programming) 
-ระบบการบริหารจัดการเรื่องการบริหารความปลอดภัย (Security Management) 
-ระบบการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Risk Management) 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 

6. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
-ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร 
-ความรู้เกี่ยวกับงานด้านสื่อสารมวลชน หลักการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 
-การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านสื่อสารมวลชน 
-การวิเคราะห์ประเด็นและเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
-ความรู้ทั่วไป เหตุการณ์ปัจจุบัน และความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
-ทักษะภาษาอังกฤษ (Structure, Vocabulary, Reading Comprehension) 


-------------------------------------------------------- 
แบบ 1. ส่งทางอีเมล์เป็นไฟล์ PDF ในราคาชุดละ 399 บาท ได้รับภายใน 24 ชม.หลังโอนเงิน 

แบบ 2. ส่งทางไปรษณีย์ราคาเล่มละ 679 บาท ได้รับภายใน 3 วันทำการ 

วิธีการชำระเงิน

  ธนาคาร เลขที่บัญชี   ประเภทบัญชี ชื่อบัญชี  
  กรุงเทพ 630-0-10040-8   ออมทรัพย์ วันทนา ไชยกูล  
  กรุงไทย 774-0-25608-0   ออมทรัพย์ วันทนา ไชยกูล  
  กสิกรไทย 908-2-10690-9   ออมทรัพย์ กรณัฎฐ์ วรปรัชญ์ไชยกูล  
  ทหารไทย 517-2-16115-9   ออมทรัพย์ วันทนา ไชยกูล


ตัวอย่างข้อสอบ 
1. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีตามประมวลรัษฎากร 

1. ภาษีอากร 2. ภาษีสรรพสามิต 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

2. ข้อใดที่ไม่ใช่ภาษีทางอ้อม 
1. ภาษีอากร 2. ภาษีสรรพสามิต 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

3. กรณีนางสาว เย็นใจ ซื้อโทรทัศน์จากห้างบิ๊กซี ต้องเสียภาษีประเภทใด 
1. ภาษีอากร 2. ภาษีสรรพสามิต 
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

4. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางตรง 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. อากรแสตมป์ 

5. ข้อใดที่จัดเป็นภาษีทางอ้อม 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. อากรแสตมป์ 

6. กรณีที่นางสาวเย็นใจซื้อที่ดินแถวปิ่นเกล้า นางสาวเย็นใจต้องเสียภาษีประเภทใด 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีคลาส เสียภาษี ณ วันสิ้นงวดบัญชี ภาษีที่เสียจะต้องเป็นภาษีประเภทใด 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

8. การเสียภาษีจากฐานกำไรสุทธิ กรณีเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย จะต้องยื่นแบบแสดง 
รายการประเภทใด 
1. ภ.ง.ด. 49 2. ภ.ง.ด. 50 
3. ภ.ง.ด. 51 4. ภ.ง.ด. 52 

9. การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องยื่นภายในกี่วัน 
1. 20 วัน 2. 30 วัน 
3. 70 วัน 4. 80 วัน 

10. จากฐานภาษีเงินได้ ของภาษีเงินได้นิติบุคคลมีอยู่ทั้งหมดกี่ฐาน 
1. 1 ฐาน 2. 2 ฐาน 
3. 3 ฐาน 4. 4 ฐาน 

11. กิจการประเภทใด ไม่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. การขายหนังสืการ์ตูน 2. การขายผลไม้ 
3. การขายสุนัข 4. การขายไอโฟนนำเข้าจากต่างประเทศ 

12. ธุรกิจประเภทใดที่ปัจจุบันเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 
1. ประกันชีวิต 2. ปล่อยเงินกู้ 
3. รับจำนำ 4. ค้าขาย 

13. อัตราภาษีมูลค่าเพิ่มมีกี่อัตรา 
1. 2 อัตรา 2. 3 อัตรา 
3. 4 อัตรา 4. 6 อัตรา 

14. ข้อใดสามารถนำมารวมกับฐานภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการขายสินค้าได้ 
1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2. ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
3. ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 4. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

15. กิจการประเภทใดที่ไม่ใช้อัตราภาษีมูลค่า 0 เปอร์เซ็นต์ 
1. สินค้าออกสินค้า 2. สินค้านำเข้า 
3. การขนส่งระหว่างประเทศ 4. การขายสินค้าให้แก่หน่วยงานราชการ 

16. ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดเก็บจากการขายสินค้า ซึ่งเป็นผู้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้นำส่งภาษีภายในวันที่เท่าไร 
1. ภายในวันที่ 8 ของเดือนภาษีนั้น 
2. ภายในวันที่ 8 ของเดือนถัดไป 
3. ภายในวันที่ 15 ของเดือนภาษีนั้น 
4. ภายในวันที่ 16 ของเดือนถัดไป 

17. คำว่า “TAX INV (ABB)” หรือคำว่า “TAX INVOICE (ABB)” เป็นใบกำกับภาษีประเภทใด 
1. ใบกำกับภาษี 
2. ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป 
3. ใบลดหนี้สิน 
4. ใบกำกับภาษีอย่างย่อ 

18. การเพิ่มภาษีจากการขายเกิดขึ้นจากข้อใด 
1. หนี้สูญเปล่า 
2. การรับคืนสินค้าที่เสียหาย 
3. การลดราคาสนค้าลง 
4. การนำสินค้าไปใช้ มิใช่เพื่อการประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษี มูลค่าเพิ่ม 

19. ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ได้ ไม่น้อยกว่ากี่ปีนับแต่วันที่ต้องจัดทำรายงาน 
1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 4 ปี 

20. เมื่อมีการเลิกกิจการเกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่จัดเก็บรักษารายงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มต่อไปกี่ ปีนับแต่วันเลิกประกอบกิจการ 

1. 1 ปี 2. 2 ปี 3. 3 ปี 4. 4 ปี 

21. ภาษีซื้อ สามารถนำมาทำเป็นเป็นบัญชีประเภทใด 
1. รายรับ 2. ค่าใช้จ่าย 3. หนี้สิน 4. สินทรัพย์ 

22. ภาษีขาย สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด 
1. รายรับ 2. ค่าใช้จ่าย 3. หนี้สิน 4. สินทรัพย์ 

23. ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด 
1. รายรับ 2. ค่าใช้จ่าย 3. หนี้สิน 4. สินทรัพย์ 

24. ภาษีซื้อที่ยังไม่ครบกำหนด สามารถนำมาทำเป็นบัญชีประเภทใด 
1. รายรับ 2. ค่าใช้จ่าย 3. หนี้สิน 4. สินทรัพย์ 

25. เมื่อส่งบิลไปเก็บเงินเป็นค่าซ่อม 20,000 บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร 
1. เดบิต ลูกหนี้ 20,700 
เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 
ภาษีขาย 700 
2. เดบิต ลูกหนี้ 10,700 
เครดิต รายได้ค่าบริการ 10,700 
3. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 
เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 
ภาษีขายที่ยังไม่ครบกำหนด 1,400 
4. เดบิต ลูกหนี้ 21,400 
เครดิต รายได้ค่าบริการ 20,000 

26. ตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดตามประมวลรัษฎากร 5,000 บาท เป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บันทึกบัญชีอย่างไร 
1. เดบิต หนี้สูญ 5,350 
เครดิต ลูกหนี้ 5,350 
และ 
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 
เครดิต ลูกหนี้ 

5,350 
2. เดบิต หนี้สูญ 5,000 
ภาษีขาย 5,350 
เครดิต ลูกหนี้ 5,350 
และ 
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,350 
เครดิต ลูกหนี้ 

5,350 
3. เดบิต หนี้สูญ 5,000 
ภาษีขาย 350 
เครดิต ลูกหนี้ 5,350 
และ 
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 
เครดิต ลูกหนี้ 

5,000 
4. เดบิต หนี้สูญ 5,350 
เครดิต ลูกหนี้ 5,350 
และ 
เดบิต ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 5,000 
เครดิต ลูกหนี้ 5,000 

27. แบบแสดงรายการสำหรับผู้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนแล้ว จะใช้แบบแสดงรายการประเภทใด 

1. ภ.พ. 10 2. ภ.พ. 20 2. ภ.พ. 30 4. ภ.พ. 40 

ตัวอย่างแนวข้อสอบพนักงานภาษีสรรพกรความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ชุด 1 

ข้อที่ 1. ข้อใดให้ความหมายของ “งานสารบรรณ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526ได้ชัดเจนที่สุด 
ก. งานที่เกี่ยวกับ เอกสารทางราชการทั้งหมด 
ข. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารเริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลาย 
ค. งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสารขององค์กรณ์เอกชนขนาดใหญ่ตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลาย 
ง. ที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานเอกสารองค์กรณ์ขนาดใหญ่ทั้งของเอกชนและของ ราชการ เริ่มตั้งแต่การจัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืมจนถึงการทำลาย 

ข้อที่ 2. “กระทรวง ทบวง” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เรียกว่า 
ก. คณะกรรมการ 
ข. ส่วนบริหาร ราชการ 
ค. ส่วนราชการ 
ง. ส่วนรัฐวิสาหกิจ 

ข้อที่ 3. คณะบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในเรื่องใด ๆ ตามระเบียบ เรียกสั้นๆว่า 
ก. คณะกรรมการ 
ข. ส่วนกรรมการ 
ค. คณะบุคคล 
ง. คณะจัดการ 

ข้อที่ 4. ชนิดของหนังสือตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีกี่ชนิด 
ก. 4 ชนิด 
ข. 5 ชนิด 
ค. 6 ชนิด 
ง. 7 ชนิด 

ข้อที่ 5. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่าง ส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ คือหนังสือแบบใด 
ก. หนังสือภายใน 
ข. หนังสือภายนอก 
ค. หนังสือประทับตรา 
ง. หนังสือที่ทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ทางราชการ 

ข้อที่ 6. ข้อใดให้ความหมายของ “หนังสือภายใน” ได้ชัดเจนที่สุด 
ก. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
ข. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก เป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวงกรมหรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ และให้จัดทำ 
ค. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วน ราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบ 
ง. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ และให้จัดทำ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้ระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 6/19 

ข้อที่ 7. “หนังสือประทับตรา” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 คือ หนังสือประเภทใด 
ก. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป 
ข. หนังสือที่ใช้ประทับตราโดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกองหรือผู้ที่ได้รับมอบ หมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปเป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ 
ค. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้ตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ 
ง. ถูกทั้งข้อ ก และ ข 

ข้อที่ 8. ตามระเบียบนี้ “ระเบียบ และข้อบังคับ” จัดอยู่ในหนังสือประเภทใด 
ก. หนังสือภายใน 
ข. หนังสือภายนอก 
ค. หนังสือประทับตรา 
ง. หนังสือสั่งการ 

ข้อที่ 9. ตามระเบียบนี้ หนังสือสั่งการมีกี่ชนิด 
ก. 3 ชนิด 
ข. 4 ชนิด 
ค. 5 ชนิด 
ง. 6 ชนิด 

ข้อที่ 10. ความหมายของ “ระเบียบ” ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมคือ 
ก. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ได้วางไว้โดยจะอาศัยอำนาจของกฎหมายหรือไม่ ก็ได้ เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจำ ใช้กระดาษตราครุฑ 
ข. บรรดาข้อความที่ผู้มีอำนาจหน้าที่กำหนดให้ใช้โดยอาศัยอำนาจ ของกฎหมายที่บัญญัติให้กระทำได้ ใช้กระดาษตราครุฑและให้จัดทำ 
ค. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติ ใช้กระดาษตราครุฑ 
ง. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน ใช้กระดาษตราครุฑ 

ข้อที่ 11. หนังสือประชาสัมพันธ์มีกี่ชนิด 
ก. 2 ชนิด 
ข. 3 ชนิด 
ค. 4 ชนิด 
ง. 5 ชนิด 

ข้อที่ 12. ตามระเบียบนี้ “แถลงการณ์” จัดเป็นหนังสือประเภทใด 
ก. หนังสือประชาสัมพันธ์ 
ข. หนังสือสั่งการ 
ค. หนังสือประทับตรา 
ง. หนังสือภายใน 

ข้อที่ 13. บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนวทางปฏิบัติตามระเบียบสำนัก-นายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 6/19 คือ 
ก. แถลงการณ์ 
ข. ข่าว 
ค. ประกาศ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อที่ 14. บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลงเพื่อทำความเข้าใจในกิจการของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน คือ 
ก. แถลงการณ์ 
ข. ข่าว 
ค. ประกาศ 
ง. ถูกทุกข้อ 

ข้อที่ 15. บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ คือ 
ก. แถลงการณ์ 
ข. ข่าว 
ค. ประกาศ 
ง. ถูกทุกข้อ 
--------------------------------------------------------------------------

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
สินค้านี้ยังไม่มีคนถามคำถาม
ธ.กรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กรุงไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ออมทรัพย์
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

CATEGORY

NEW PRODUCTS

MEMBER

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

STATISTICS

หน้าที่เข้าชม769,064 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด623,523 ครั้ง
เปิดร้าน28 มิ.ย. 2556
ร้านค้าอัพเดท14 ส.ค. 2561

CONTACT US

Go to Top
พูดคุย-สอบถาม คลิก